وبلاگ

نوشتن از هر چیزی آدم را آرام می‌کند، این خطوط و کلمات قابلیت‌هایی زیادی دارد، قابلیتی از جنس جاودانگی.