درباره ما

si003

دلمان می‌خواست کاری برای دنیا انجام بدهیم، عوض فرصتی که به ما داده است برای زندگی، این سایت را در راستای همین تفکر بنا کردیم.